Reklamačný poriadok

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť ROTU, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 2674/28, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 52937372, DIČ: 2121181095, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41246/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu fibokartingshop.sk zameraného najmä na predaj motošportového oblečenia, doplnkov a súvisiacich produktov (ďalej len „internetový obchod“ a „tovar“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. č. +421 905 918 645 alebo e-mailom na adrese info@fibokartingshop.sk.

1.2 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná tovar u Prevádzkovateľa (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.3 Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na predaj tovaru (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa pre internetový obchod fibokartingshop.sk, v ktorom Prevádzkovateľ ponúka na predaj tovar (ďalej aj len „vec“, alebo „výrobok“).

1.4 Prevádzkovateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho na základe kúpnej zmluvy kúpili tovar, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Prevádzkovateľa za vady.

Článok II

Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom.

2.2 Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe

Článok III

Práva zo zodpovednosti za vady

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadami za vez bez vád, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok IV

Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady (reklamácia)

4.1 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.

4.2 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Prevádzkovateľa poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bod 1.1 tohto Reklamačného poriadku). Pri uplatnení reklamácie Zákazník

  • uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,
  • uvedie opis vady výrobku,
  • uvedie, akým spôsobom podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku požaduje vadu odstrániť,
  • predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže Prevádzkovateľ požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie,
  • a zároveň poštou doručí Prevádzkovateľovi reklamovaný tovar.

4.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú Prevádzkovateľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady a reklamovaný tovar podľa bodu 4.2 tohto článku.

Článok V

Postup pri vybavovaní reklamácie

5.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2 Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5.1 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.4 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa podľa bodu 5.6 tohto článku.

5.5 Ak Zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

5.8 Iné sťažnosti a podnety Zákazníkov, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vybavuje Prevádzkovateľ zákonným spôsobom. Sťažnosti a podnety Zákazníkov možno podať Prevádzkovateľovi rovnakým spôsobom ako uplatniť reklamáciu podľa tohto Reklamačného poriadku.

Článok VI

Alternatívne riešenie sporov

6.1 Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva.

6.2 Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

6.4 Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.09.2020.